Dossiers

Thema's

18 jaar (0)
agrarisch (0)
akte (0)
Arbitrage (0)
behoefte (0)
Beslag (1)
Bouwrecht (2)
Erfgoed (0)
Erfpacht (1)
Erfrecht (1)
executie (0)
Geurnorm (0)
Huurrecht (2)
huwelijk (0)
Koop (3)
Lease (0)
loonstop (0)
Maatschap (2)
melkvee (0)
MER (0)
MKB (0)
Ontslag (2)
Opbouw (3)
Opzegging (1)
Pacht (4)
Pandrecht (0)
peildatum (0)
Pensioen (0)
Proeftijd (1)
rente (0)
scheiding (0)
Spuitzone (1)
studie (0)
stuiting (0)
vacature (2)
Vastgoed (39)
verdeling (0)
Verjaring (1)
Visrecht (0)
Welstand (2)
Windpark (0)
Ziekte (3)
zoeken (0)

Blog en nieuws

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding

dinsdag, 3 december, 2013
Dat de begrippen “normaal maatschappelijk risico” en “risicioaanvaarding” niet hetzelfde zijn was al langer bekend. In recente jurisprudentie legt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) nog eens uit hoe het zit. Normaal maatschappelijk risicio Iemand die planschade lijdt, moet dit dulden wanneer de schade binnen het normaal maatschappelijk risico valt. Anders... Lees verder

Beheersverordening en illegaal gebruik

vrijdag, 8 november, 2013
Een beheersverordening kan niet worden gebruikt om tegen illegaal gebruik op te treden. Een beheersverordening is een alternatief voor het bestemmingsplan, en kan worden gebruikt sinds de in werking treding van de Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 (artikel 3.38 Wro). Een beheersverordening kan worden vastgesteld als het betreffende gebied “af” is en er geen ontwikkelingen worden verwacht.... Lees verder

Werkzaamheden aan beschermde monumenten

vrijdag, 8 november, 2013
Voor het uitvoeren van activiteiten aan een beschermd monument is in veel gevallen een Wabo-omgevingsvergunning vereist. Het kan dan gaan om het slopen, verplaatsen, wijzigen, herstellen of (laten) gebruiken, waardoor het beschermde monument wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Een aantal activiteiten is echter vergunningvrij. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van de geldende regels voor... Lees verder

Vestiging agrarisch bedrijf bij bebouwde kom; aantal te houden dieren planologisch beperkt

vrijdag, 8 november, 2013
Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een aantal uitspraken het maximaal aantal en soort te houden dieren vastgesteld. De uitspraak trad op dat punt in de plaats van het vernietigde bestemmingsplan. Zo kon feitelijk wel uitvoering worden gegeven aan de gewenste planologische wijziging, omdat de geurcirkel planologisch was beperkt. Situatie In een uitspraak ging... Lees verder

Raad van State haalt ammoniakbeleid Overijssel en Gelderland onderuit

vrijdag, 8 november, 2013
De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in meerdere uitspraken de Nbw 1998-vergunningen geschorst. Het ammoniakbeleid op basis waarvan deze vergunningen waren verleend, waren geen goede uitwerking van de Habitatrichtlijn. Hoewel het om veel uitspraken gaat, staat in dit artikel slechts de uitspraak van 2 oktober 2013 centraal. Deze ging over de uitbreiding... Lees verder

Vaststellen bestemmingsplan is bevoegdheid van de gemeenteraad; toezegging B&W heeft geen waarde

vrijdag, 8 november, 2013
Een beroep op het vertrouwensbeginsel kan alleen slagen als de toezegging is gedaan door beslissingsbevoegden of als de toezegging hun kan worden toegerekend. De gemeenteraad is bevoegd tot vaststelling van het bestemmingsplan. Appellant kan geen gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen aan uitspraken van het college van burgemeester en wethouders hierover. Situatie De gemeenteraad van Valkenburg... Lees verder

Vergunningverlening NBW 1998 mogelijk bij directe samenhang tussen vergunningverlening en intrekking andere vergunning

vrijdag, 8 november, 2013
Vergunningverlening op grond van artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 is mogelijk indien in directe samenhang daarmee een vergunning wordt ingetrokken die op hetzelfde Natura 2000-gebied stikstofdepositie veroorzaakt (saldering). De intrekking is een mitigerende maatregel. Dit oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 22 mei 2013. Situatie Bij besluit van 13 december... Lees verder

Rotterdamse klimopzaak: zindelijke staat van erven en gebouwen

vrijdag, 6 september, 2013
Wanneer beplanting op een erf of gebouw hinder voor personen en/of gevaar voor de veiligheid of gezondheid van personen oplevert, kan de overheid daartegen handhavend optreden. Zo nu en dan komt het voor dat begroeiing dermate overdadig is dat de overheid, al of niet op verzoek van een derde, zich genoodzaakt ziet daartegen op te treden. Zo ook het college van burgemeester en wethouders van... Lees verder

Gedoogplicht vernietigd; betrokken belangen vorderen onteigening

woensdag, 21 augustus, 2013
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) heeft recentelijk een door het waterschap Brabantse Delta opgelegde gedoogplicht vernietigd, omdat de belangen van de betrokken eigenaar zodanig werden beperkt dat een onteigeningsprocedure had moeten worden gevoerd. Een waterschap kan met toepassing van artikel 5.24 van de Waterwet aan rechthebbenden (bijvoorbeeld... Lees verder

De bestemming "agrarisch" sluit hobbymatig gebruik niet uit

dinsdag, 6 augustus, 2013
Wanneer een perceel grond de bestemming “agrarisch” heeft, kan hobbymatig gebruik hiervan zijn toegestaan. Situatie Een persoon houdt op een perceel landbouwgrond hobbymatig paarden. De bestemming van dit perceel is “Agrarisch met waarden – Landschap. Een derde heeft (kennelijk) last van de paarden en vraagt om handhaving van het bestemmingsplan, omdat het gebruik volgens hem in strijd is met... Lees verder

Spuitzone van minder dan 50 meter

maandag, 17 juni, 2013
In de praktijk wordt als vuistregel wel een spuitzone van vijftig meter gehanteerd. Deze afstand kan onder voorwaarden echter ook (fors) worden verkleind. Wat is een spuitzone? Een spuitzone kan worden omschreven als een buffer tussen (meestal) een boomgaard en een gevoelig object, bijvoorbeeld een woning. In een boomgaard worden bestrijdingsmiddelen toegepast die schadelijke gevolgen kunnen... Lees verder

Sociaal akkoord: wijzigingen inzake bepaalde tijd contracten

dinsdag, 4 juni, 2013
Het sociaal akkoord dat 11 april 2013 is gesloten, bevat niet alleen voorgenomen wijzigingen inzake het ontslagrecht. Ook op andere vlakken zou het arbeidsrecht moeten wijzigen. Zo zouden bijvoorbeeld de regels inzake bepaalde tijd contracten moeten veranderen. Hoewel het kabinet en de sociale partners het belang van flexarbeid voor de economie wel inzien, menen zij dat het gebruik van tijdelijke... Lees verder

Wijziging regeling partneralimentatie

dinsdag, 4 juni, 2013
Het plan De VVD, PvdA en D66 hebben op 20 juni 2012 een initiatiefnota ingediend om de regeling voor partneralimentatie te wijzigen. Zij willen dat de grondslag, de berekeningsmethode en de duur verandert. De nieuwe grondslag De huidige grondslag voor de betaling van partneralimentatie is de lotsverbondenheid tussen partijen die is ontstaan door het huwelijk en die haar werking behoudt na... Lees verder

Beroep tegen weigeren vaststellen bestemmingsplan

vrijdag, 31 mei, 2013
Alleen een belanghebbende kan zienswijzen indienen tegen een ontwerpbestemmingsplan. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat degene die belanghebbende zou zijn, indien het ter inzage gelegde bestemmingsplan zou worden vastgesteld, ook kan opkomen tegen het niet tijdig vaststellen van een bestemmingsplan. Juridisch kader Ons bestuursrecht kent de figuur van de fictieve... Lees verder

Verhuizen met kinderen na scheiding

vrijdag, 31 mei, 2013
Wanneer kan een ouder met minderjarige kinderen verhuizen? Op 14 november 2012 en op 12 februari 2013 heeft de voorzieningenrechter twee uitspraken gedaan over dit onderwerp. Situatie Regelmatig komt het voor dat een ouder na een echtscheiding mijn zijn/haar kinderen verhuist of wil verhuizen naar een andere stad of zelfs een ander land. De achterblijvende ouder is niet altijd blij daarmee. Die... Lees verder

Sociaal akkoord: hervormingen ontslagrecht

dinsdag, 14 mei, 2013
Op 11 april 2013 heeft het kabinet met de sociale partners het zogenaamde “sociaal akkoord” bereikt. Het arbeidsmarktbeleid voor de aankomende jaren is hierin uitgestippeld. Onderdeel hiervan is het ontslagrecht. Zoals ook te lezen is in mijn eerdere artikel (“Regeerakkoord: hervormingen ontslagrecht”), was het kabinet van plan om het ontslagrecht aanzienlijk te wijzigen. Daarbij vroeg ik mij af... Lees verder

Vermijd ongewenste gevolgen maatschapsakte bij beëindiging

dinsdag, 16 april, 2013
Bij het aangaan van een maatschap moeten partijen ook voorzien in de gevolgen bij beëindiging. Maatschapsakte meestal fiscaal gunstig Voordat partijen samen een agrarisch bedrijf gaan uitoefenen, stellen zij vaak een maatschapsakte op. Ingeval zij een vennootschap onder firma aangaan, is dit een vennootschapsakte. Dit gebeurt meestal op basis van een model dat afkomstig is van een accountant of... Lees verder

Actualiteiten landbouwvrijstelling

maandag, 8 april, 2013
De landbouwvrijstelling houdt – kort gezegd – in dat ondernemers in de agrarische sector geen belasting hoeven te betalen over de waardevermeerdering van in een landbouwbedrijf gebruikte grond. Dit geldt voor zover die vermeerdering het gevolg is van de ontwikkeling van de waarde in het economisch verkeer bij voortzetting van de agrarische onderneming (WEVAB). Hierover is de afgelopen maanden het... Lees verder

Een paard in de tuin; lust of last?

maandag, 8 april, 2013
Een paard in de tuin binnen de bebouwde kom? Het idee is leuk, maar de buren zijn er niet altijd blij mee. Het houden van een paard of ander landbouwhuisdier binnen de bebouwde kom kan hinder veroorzaken door geluid en geur. Hieronder volgen enkele mogelijkheden die u kunt ondernemen tegen deze hinder. APV In de Algemene plaatselijke verordening (APV) van een gemeente zijn regels opgenomen over... Lees verder

Nieuwe kinderalimentatienormen 2013

vrijdag, 22 maart, 2013
Op 1 april 2013 treden de nieuwe kinderalimentatienormen in werking. Deze nieuwe richtlijnen zijn opgesteld door de werkgroep alimentatienormen. Dit is een werkgroep van rechters die zich bezighoudt met de uniformering van de alimentatieregels. Invoering draagkrachttabel De belangrijkste verandering is de invoering van een draagkrachttabel. Aan de hand hiervan kan eenvoudig berekend worden... Lees verder

Nadeelcompensatie en normaal maatschappelijk risico

vrijdag, 22 maart, 2013
Het hotel-restaurant Wouwse Tol drijft een restaurant dat ligt aan de A58. Door groot onderhoud aan diverse snelwegen is het hotel-restaurant enige tijd onbereikbaar gebleven. Het restaurant vordert schade van het Rijk. Van toepassing is de Regeling nadeelcompensatie verkeer en waterstaat 1999. Volgens deze regeling komt schade, die binnen het normale ondernemingsrisico valt, niet voor vergoeding... Lees verder

Betalen planschade onaanvaardbaar als ook algemeen belang is gediend?

maandag, 4 maart, 2013
De verplichting om alle planschade te betalen kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn als met de realisatie ook een algemeen belang is gediend. Situatie Gedaagde was eigenaar van een kassencomplex. In 2005 verzocht hij de gemeente om in ruil voor de sloop van zijn kassencomplex hem de planologische mogelijkheid te geven om op twee agrarische percelen twee... Lees verder

Beëindiging met wederzijds goedvinden

maandag, 18 februari, 2013
Partijen kunnen een overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen, als zij ook overeenstemming hebben over de voorwaarden. Sinds oktober 2006 heeft deze manier van beëindigen van arbeidsovereenkomsten een enorme vlucht genomen. Waar voorheen nog formeel ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd gevraagd, de zogenaamde pro-forma ontbindingsprocedures, is dit sinds oktober 2006 niet meer nodig... Lees verder

Risico's bij het uitrijden van mest op bevroren grond

maandag, 18 februari, 2013
Veel boeren willen na de winter weer mest uitrijden. Een mogelijk probleem is dat de grond bevroren of bedekt met sneeuw is. In dat geval is het verboden om mest uit te rijden. Wettelijk kader Het is verboden dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib of een mengsel met deze meststoffen te gebruiken wanneer de bodem geheel of gedeeltelijk is bevroren of geheel of gedeeltelijk is... Lees verder

Vergoeding naast vergunning

maandag, 11 februari, 2013
Waterschappen mogen een vergoeding vragen voor het gebruik van hun eigendommen. Dit mag ook als het waterschap een vergunning heeft verleend voor het hebben van een steiger of een dam. Situatie De eigenaar van een bootje beschikte op grond van de keur over een vergunning om een steiger te hebben in de ringvaart van het Haarlemmermeer. Het destijds nog bestaande waterschap had deze vergunning in... Lees verder

Stilzwijgende verlenging van geliberaliseerde pacht

dinsdag, 5 februari, 2013
In de praktijk blijken geliberaliseerde pachtovereenkomsten met automatische verlenging voor te komen. Het gaat dan om overeenkomsten die zijn gesloten voor de duur van één of twee jaar met de bepaling dat de pacht na het einde van de overeengekomen termijn telkens stilzwijgend zal worden verlengd tenzij één van partijen uiterlijk een bepaalde tijd voor het einde van de lopende termijn te kennen... Lees verder

MER-plicht bij passende beoordeling Natuurbeschermingswet 1998

vrijdag, 25 januari, 2013
De Wet milieubeheer schrijft voor in welke gevallen het maken van een milieu-effectrapport (MER) verplicht is. Zo is onder meer een MER verplicht bij de voorbereiding van een plan waarvoor een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verplicht is. In dat geval kan een veehouderij dan toch MER-plichtig worden, ook al is dat op grond van haar dieraantallen niet het geval. MER... Lees verder

Gevolgen ongehuwd samenwonen zonder samenlevingscontract

dinsdag, 22 januari, 2013
Kan uit het gedrag van ongehuwd samenwonenden zonder samenlevingscontract een overeenkomst worden afgeleid? Op 8 juni 2012 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over dit onderwerp. Situatie Partijen hebben in de periode 1992-2005 een affectieve relatie gehad en zij zijn op 1 juni 1993 gaan samenwonen. In 1996 hebben zij samen een huis gekocht. Zij waren toen gelijk draagplichtig voor... Lees verder

Huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten

maandag, 14 januari, 2013
Als een echtgenoot privégeld gebruikt voor aankopen binnen de huwelijksgemeenschap, krijgt hij bij zijn echtscheiding niet zomaar al dat geld terug. Een echtgenoot die tijdens het huwelijk via een schenking of een erfenis geld ontvangt onder uitsluitingsclausule en besteedt aan de huwelijksgoederengemeenschap, heeft recht op vergoeding bij het einde van het huwelijk. Sinds 1 januari 2012 worden... Lees verder

Advies welstandscommissie niet meer verplicht

woensdag, 9 januari, 2013
Naar alle verwachting is het op zeer korte termijn niet meer nodig dat een college van burgemeester en wethouders een bouwplan aan haar welstandscommissie voorlegt. Wijziging besluit omgevingsrecht Begin 2013, mogelijk nog in januari, zal het Besluit omgevingsrecht (artikel 6.2) op zodanige wijze worden gewijzigd dat het college een bouwplan alleen aan de welstandscommissie moet voorleggen... Lees verder

Planschadejurisprudentie passieve risico-aanvaarding

maandag, 7 januari, 2013
Een persoon komt niet voor vergoeding van planschade in aanmerking als hij het risico van het vervallen van bestaande bouwmogelijkheden heeft aanvaard. In voorkomende zaken toetst de rechter uitdrukkelijk of de aanvrager redelijkerwijs kon voorzien of een voor hem negatieve bestemmingsplanwijziging op handen was. Situatie Verzoeker is eigenaar van enkele percelen. In het bestemmingsplan “... Lees verder

Planschade: normaal maatschappelijk risico verder beschouwd

vrijdag, 21 december, 2012
Inleiding In mijn artikel van 22 mei 2012 wees ik al op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 februari 2012. Daarin overwoog de Raad van State dat als op grond van het wettelijk overgangsrecht het risicoforfait van 2% van artikel 6.2 lid 2 van de Wet op de ruimtelijke ordening is uitgesloten, de vraag overeind blijft staan of de schade binnen het normale... Lees verder

Erfpacht: wanneer is opzegging mogelijk?

vrijdag, 30 november, 2012
De erfverpachter kan een erfpachtrecht opzeggen wanneer er meer dan twee jaar achterstand is in betaling of bij een ernstige tekortkoming. Bij de beoordeling of sprake is van een ernstige tekortkoming spelen omstandigheden vóór en na de opzegging een rol. Verder moet de erfpachter bewust zijn geweest van de overtreding. De erfverpachter moet de erfpachter ook de gelegenheid bieden om de... Lees verder

Pacht of geen pacht?

vrijdag, 23 november, 2012
Blijft een pachtovereenkomst na wijziging pacht? Voor beantwoording is niet van belang hoe partijen de overeenkomst noemen, maar welke invulling partijen aan de overeenkomst geven. De pachtkamer van het gerechtshof in Arnhem heeft hierover een richtinggevende uitspraak gedaan. Situatie In de betreffende zaak bestond tussen partijen een reguliere pachtovereenkomst. Na verloop van tijd hebben... Lees verder

Wet Plattelandswoning in werking vanaf 1 januari 2013

vrijdag, 23 november, 2012
Op 22 november is in de Staatscourant gepubliceerd dat de Wet Plattelandswoning vanaf 1 januari 2013 in werking treedt. De wet regelt dat bedrijfswoningen bij agrarische bedrijven mogen worden bewoond door particulieren. Uiteraard gelden daarbij wel voorwaarden, bijvoorbeeld dat de gemeente ermee in moet stemmen en er moet sprake zijn van een 'goed woon- en leefklimaat'. Voor meer informatie... Lees verder

Vordering uit hoofde van periodiek verrekenbeding huwelijkse voorwaarden en aanvangsdatum wettelijke rente

vrijdag, 16 november, 2012
Vanaf welk moment is een verrekenvordering opeisbaar en is er wettelijke rente verschuldigd? Op 2 december 2011 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over dit onderwerp. De Hoge Raad komt hierin terug op zijn arrest van 6 december 2002. De casus is als volgt. Partijen zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Deze huwelijkse voorwaarden houden in uitsluiting van iedere gemeenschap en... Lees verder

Regeerakkoord: hervormingen ontslagrecht

dinsdag, 6 november, 2012
De partijen PvdA en VVD hebben maandag 29 oktober 2012 het regeerakkoord gepresenteerd. Onderdeel van de plannen is een hervorming van het ontslagrecht. Hier wordt al jaren over gesproken, zonder enig resultaat. De vraag is of het nu wel tot een hervorming komt. De regering wil in overleg met de sociale partners overeenstemming bereiken over de hervormingen. Ik kan mij zo voorstellen dat de... Lees verder

Ook erfgenamen gebonden aan meerwaardeclausule in leveringsakte

dinsdag, 30 oktober, 2012
Een erfgenaam van een overleden bedrijfsopvolger is gebonden aan de bepalingen van de meerwaardeclausule in de notariële akte. Als peildatum voor de verrekening van de meerwaarde geldt het moment van vervreemding van het bedrijf. Situatie In 2006 heeft moeder het landbouwbedrijf tegen de agrarische waarde (wevab) overgedragen aan haar zoon. Deze waarde ligt lager dan de waarden in het vrije... Lees verder

Eén overtreding, twee overtreders en twee dwangsommen om te innen

vrijdag, 26 oktober, 2012
Een bestuursorgaan kan een last onder dwangsom opleggen aan zowel de overtreder als de persoon die het in zijn macht heeft de overtreding te (doen) beëindigen. Dit kan tegelijkertijd. Als de dwangsommen zijn verbeurd, kan het bestuursorgaan deze dwangsommen bij beide personen innen. Situatie Moeder is eigenaresse van een perceel grond. De zoon heeft daarop zonder vergunning een bedrijfshal... Lees verder

Huur, hennep en bestuursdwang

vrijdag, 12 oktober, 2012
Hennep en wietplantages blijven interessante rechtspraak opleveren. In dit geval over de positie van de verhuurder als er in de door hem verhuurde woning een plantage ontdekt wordt en de gemeente tot ontruiming overgaat. Dat laatste gebeurt door middel van bestuursdwang; dat is de bevoegdheid van Burgemeester en Wethouders om op kosten van de overtreder een einde te maken aan een illegale... Lees verder

Crisis- en herstelwet en relativiteitsvereiste

vrijdag, 5 oktober, 2012
In 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. Deze wet regelt dat in nader aangeduide gevallen, een aantal specifieke procesregels gelden ten aanzien van ruimtelijke besluitvorming. Doel van deze specifieke regels is om te komen tot een versnelde ontwikkeling van bepaalde en nader omschreven ruimtelijke en infrastructurele projecten. Zo is onder meer bepaald dat bij dergelijke... Lees verder

Planschadejurisprudentie "normaal maatschappelijk risico"

dinsdag, 25 september, 2012
De rechtbank Utrecht zet de door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) ingezette lijn ter zake van de uitleg van het begrip “normaal maatschappelijk risico” voort. In haar uitspraak van 29 februari 2012 oordeelde de Afdeling dat eventuele schade die voortvloeit uit een planologische wijziging die kwalificeert als een normale maatschappelijk ontwikkeling, onder... Lees verder

Scheiden in crisistijd

dinsdag, 25 september, 2012
Huwelijken en relaties tussen samenwonenden lopen stuk op botsende karakters als belangrijkste oorzaak. Een belangrijke tweede oorzaak is een andere liefde. De recessie waarin we nu zitten verandert daar weinig aan. Een recessie kan leiden tot meer financiële druk en scheidingen. Inmiddels is de kans dat een huwelijk uitloopt op een scheiding ongeveer 1 op de 3. In vergelijking met de jaren ’70... Lees verder

Verjaring: eigendomsverkrijging door opvolgend grondbezitter?

dinsdag, 25 september, 2012
Vraagstelling Kan een opvolgend bezitter niet te goeder trouw de eigendom van een strook grond verkrijgen door extinctieve verjaring? Casus Eisers zijn sinds 1999 eigenaar van een perceel met woning met tuin. De tuin van eisers grenst aan het perceel van gedaagde die daarvan sinds 2007 eigenaar is. Een deel van het perceel van gedaagde is een strook grond tussen enerzijds zijn loods en de in... Lees verder

Juridische gevolgen beëindiging samenleving

woensdag, 19 september, 2012
In de praktijk bestaat soms onduidelijkheid over de juridische gevolgen van het beëindigen van de relatie van ongehuwde samenlevers. In een uitspraak van 20 juni 2012 heeft de rechtbank Assen zich hierover uitgelaten in een zaak betreffende een agrarisch ondernemer. Dit artikel gaat in op die uitspraak. Partijen hebben samengewoond en zij hebben geen samenlevingscontract. Na het einde van de... Lees verder

Arbeidsovereenkomst voor de duur van het project

woensdag, 20 juni, 2012
Het Gerechtshof in Arnhem heeft onlangs bepaald dat een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project een objectief bepaalbare einddatum moet hebben. Anders is het gewoon een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is geen nieuws want zo staat het al decennia in de wet maar het gaat in de praktijk helaas nog vaak fout. In dit artikel zal ik kort langsgaan welke arbeidsovereenkomsten... Lees verder

De plattelandswoning is in zicht

dinsdag, 19 juni, 2012
Het wetsvoorstel voor de plattelandswoning is op 14 juni aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet er nog mee instemmen, op 26 juni bespreekt hij het vervolgtraject. Doel Als de wet in werking treedt zal het mogelijk zijn om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen te wonen. Nu is dat in verband met milieuwetgeving nog niet mogelijk en dat heeft tot gevolg dat veel... Lees verder

Het omgevingsrecht (weer) op de schop?

vrijdag, 15 juni, 2012
Hoewel het stof dat de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht deed opwaaien nog niet is neergedaald, is de volgende vernieuwingsslag al aangekondigd. Einde bestemmingsplan? De minister van Infrastructuur & Milieu werkt aan een Omgevingswet, waarin het omgevingsrecht vereenvoudigd en gebundeld wordt. Het is de bedoeling dat de wet “de knelpunten van vandaag... Lees verder

Nieuwe zaaksbehandeling bestuursrecht

donderdag, 31 mei, 2012
In het bestuursrecht wordt de laatste tijd veel aandacht besteed aan een verandering in de wijze van procederen. Deze wordt meestal aangeduid als de nieuwe zaaksbehandeling. De sector bestuursrecht van de rechtbank Arnhem zal daar vanaf 1 juni 2012 mee gaan werken. Belangrijkste aanpassing in inhoudelijke zin is het streven om voorgelegde geschillen finaal te beslechten. Dat betekent dat, anders... Lees verder

Planschade: nieuwe uitleg “normaal maatschappelijk risico”

dinsdag, 22 mei, 2012
Inleiding Planschade is voor rekening van de aanvrager als deze binnen het normaal maatschappelijk risico valt (Art. 6.2 Wro, lid 1). Het tweede lid bij art. 6.2 bepaalt dat in elk geval een gedeelte gelijk aan 2% van de waarde van de onroerende zaak (of van het inkomen) voor rekening van de aanvrager blijft. In een kwestie in de gemeente Tilburg heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad... Lees verder

Programmatische Aanpak Stikstof voldoet (nog) niet

woensdag, 16 mei, 2012
De Crisis- en herstelwet bepaalt dat er een plan moet komen om de depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden te beperken. Een concept voor dit plan, de zogenaamde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), is op 9 februari 2012 aan de Afdeling advisering van de Raad van State voorgelegd. Die moet kijken of het plan niet in strijd is met de Europese en Nederlandse wetgeving. De Raad van State... Lees verder

Openbare verkoop niet altijd toelaatbaar

maandag, 14 mei, 2012
Als een beslaglegger onroerend goed openbaar wil verkopen om de vordering die hij heeft voldaan te krijgen, dan kan dat onder omstandigheden niet toelaatbaar zijn. Dat is met name het geval als de geschatte opbrengst bij de openbare verkoop zo weinig opbrengt dat alleen de hypotheekschuld kan worden voldaan. Als de beslaglegger dan toch de openbare verkoop doorzet, kan sprake zijn van misbruik... Lees verder

Kraken en leegstand

donderdag, 10 mei, 2012
Steeds vaker staan panden langere of kortere tijd leeg, eenvoudigweg omdat de vorige gebruiker vertrokken is en er nog geen nieuwe gevonden is. Sinds de woningmarkt in het slop is geraakt geldt dit voor woningen, maar voor bedrijfsgebouwen is het niet anders. Dat maakt het risico op kraken steeds groter. De wetgever heeft een oplossing voor deze problematiek willen bieden in de Wet kraken en... Lees verder

Zorgplicht makelaar

maandag, 23 april, 2012
Onlangs heeft de Hoge Raad zich twee keer uitgelaten over de zorgplicht van een makelaar. In het ene geval ging het om een verkoop van een voor verhuur geschikt bedrijfspand. De verhuurbare oppervlakte bleek uiteindelijk af te wijken van de te koop aangeboden oppervlakte: 10.185 m² in plaats van 11.940 m². In het andere geval ging het om de verkoop van melkquotum zonder BTW, terwijl na-dien bleek... Lees verder

Fiscaal partnerschap en scheiden

maandag, 2 april, 2012
Fiscaal partnerschap is sinds 1 januari 2011 verplicht. Bij echtscheiding eindigt dit fiscaal partnerschap. Dit heeft gevolgen voor de aftrekbaarheid van kosten. Partijen kunnen een onverwachte belastingheffing opgelegd krijgen. Als u wilt scheiden, laat u vooraf informeren over de fiscale gevolgen. Fiscaal partnerschap bij huwelijk Gehuwden zijn elkaars fiscale partner. Fiscale partners... Lees verder

Wijziging positie grondkamers

vrijdag, 30 maart, 2012
Op 27 maart 2012 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Uitvoeringswet grondkamers aangenomen. Dit wetsvoorstel verandert en verduidelijkt de positie van de grondkamer. Onderscheid grondkamer en pachtkamer? Het onderscheid tussen grondkamers en pachtkamers is niet iedereen even duidelijk. Dat blijkt ook uit de nieuwsbrief “Boerderij vandaag” van 28 maart 2012. In die... Lees verder

Verplichte bestemmingsplanherziening: niet vrijblijvend

donderdag, 29 maart, 2012
Bestemmingsplannen moeten eens in de tien jaar worden herzien. Als dat niet gebeurt, kan dat voor burgers en bedrijven zowel voor- als nadelen hebben. 10-jarige planperiode Tien jaar na vaststelling van het bestemmingsplan moet de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan hebben vastgesteld. Zo heeft de wetgever vorm gegeven aan het idee dat bestemmingsplannen een actueel beeld moeten bieden. Ook... Lees verder

Ook zorgplicht werkgevers voor ingehuurde ZZP’ers

donderdag, 29 maart, 2012
Een werkgever die een zzp’er inhuurt, kan bij een bedrijfsongeval aansprakelijk zijn voor de schade. Dit oordeelde de Hoge Raad in zijn uitspraak van 23 maart 2012. De uitspraak zorgde voor enige ophef en verbazing. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en ook anderen vonden de uitspraak “principieel onjuist”. De vraag is of de uitspraak wel verrassend is. Aansprakelijkheid werkgever Als een werknemer... Lees verder

Koop en boete: 10 procent ineens en/of 3 promille per dag?

dinsdag, 20 maart, 2012
In het geval een partij bij een koop na een sommatie niet nakomt, dan kan de andere partij nakoming én 3 promille van de koopsom per dag als boete opeisen. Als de andere partij daarna ook nog de koop ontbindt, dan kan hij niet daarbovenop nog eens 10% boete opeisen, aldus de rechtbank Rotterdam. De meest gebruikte model-koopakten, zoals die van de NVM en de notarissen, hebben dezelfde stan-... Lees verder

Erfenis of schenking tijdens echtscheidingsprocedure? Wetswijziging!

donderdag, 8 maart, 2012
Op 1 januari 2012 is de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Een belangrijke wijziging is dat het tijdstip van ontbinding van de huwelijksgemeenschap is vervroegd. Stel u bent in gemeenschap van goederen gehuwd en u besluit te gaan scheiden. Tijdens de echtscheidingsprocedure krijgt u een erfenis of schenking zonder uitsluitingsclausule. Onder het oude recht zou... Lees verder

Raad van State: eenduidig oordeel voorzienbaarheid van planschade

donderdag, 23 februari, 2012
Inleiding Bij de beoordeling of schade door de wijziging van een bestemmingsplan moet worden vergoed, is van belang of de schade voorzienbaar was (artikel 6.3 Wro). Van tijd tot tijd leeft de discussie op of deze voorzienbaarheid moet worden afgemeten naar het direct voorafgaande bestemmingsplan, of het bestemmingsplan ten tijde van de aankoop. Het probleem doet zich vooral voor, indien... Lees verder

Einde arbeidsovereenkomst van rechtswege

vrijdag, 10 februari, 2012
In mijn artikel “Ontslag basis” van 27 januari 2012 heb ik aangekondigd dat in dit artikel de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege (niet uitputtend) zal behandelen. Van belang hierbij is om onderscheid te maken tussen verschillende vormen van arbeidsovereenkomsten qua tijdsduur. Er bestaan namelijk contracten voor bepaalde tijd (half jaar, maand, projectduur) en voor onbepaalde... Lees verder

Minder mogelijkheden: lagere pachtprijs

vrijdag, 10 februari, 2012
In agrarisch Nederland wordt regelmatig gediscussieerd over de hoogte van de pachtprijzen. Zeker nu de pachtprijzen jaarlijks worden herzien, waarbij af en toe flinke verhogingen uit de bus komen, klagen pachters regelmatig over de hoogte van de pachtprijzen. De pachtprijsverhogingen van rechtswege doen zich in beginsel alleen voor als er sprake is van een reguliere pachtovereenkomst. In dat... Lees verder

Aansprakelijkheid voor dieren

dinsdag, 31 januari, 2012
De wet bepaalt dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. In de praktijk kan dat toch nog wel eens anders uitpakken. In het algemeen geldt dat een ieder de eigen schade heeft te dragen, tenzij een ander daarvoor aansprakelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer die ander een overeenkomst niet nakomt en/of onrechtmatig handelt. Bij een... Lees verder

Onteigening doorkruist overeenkomst tussen gemeente en private persoon

vrijdag, 27 januari, 2012
Een gemeente maakt gebruik van haar bevoegdheid tot onteigening. Zij is in casu niet gebonden aan privaatrechtelijke afspraken met wederpartij tot wederbeschikbaarstelling en schadevergoeding. Volgens de Hoge Raad is het niet de bedoeling van partijen geweest de bevoegdheid van onteigening uit te sluiten. Dit blijkt uit onderstaande uitspraak van de Hoge Raad. Situatie Een gemeente verkoopt in... Lees verder

Ontslag basis

vrijdag, 27 januari, 2012
In mijn praktijk krijg ik veel vragen over ontslag. Zowel van werkgevers als van werknemers. Welke mogelijkheden zijn er om werknemers te ontslaan? Mijn werkgever wil mij ontslaan, hoe kan ik mij daartegen verweren? Hieronder zet ik in hoofdlijnen neer welke manieren er zijn om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen. In volgende artikelen zal ik elke optie nader uitdiepen. Einde van... Lees verder

Tijdelijke verhuur van woningen eenvoudiger

vrijdag, 27 januari, 2012
Verhuur van woonruimten voor bepaalde tijd is een lastige zaak. Wettelijk uitgangspunt is dat dit niet kan, behalve in specifiek genoemde situaties. Klassiek zijn de verhuur van vakantiehuisjes en de expat- regeling. Die laatste maakt het mogelijk om bij tijdelijk verblijf in het buitenland de eigen woning voor die periode te verhuren. Voor (studenten)kamers is er de hospitaregeling. Die komt er... Lees verder

Het Rijk mengt zich in lokale planologie

dinsdag, 6 december, 2011
Gemeenten moeten binnenkort bij het maken van nieuwe bestemmingsplannen rekening houden met plannen van het rijk. Onder die plannen vallen onderwerpen als de uitbreiding van de Rotterdamse haven, het stroomgebied van de grote rivieren, militaire terreinen, werelderfgoederen (waaronder de Romeinse limes), (spoor)wegen, elektriciteits- en buisleidingen, etc. Het Rijk verplicht gemeenten met die... Lees verder

Verkoper moet instaan voor naleving bouwbesluit

dinsdag, 6 december, 2011
Een koper van een mag ervan uit gaan dat de bouw van de woning of een verbouwing daarvan is geschied met inachtneming van de destijds geldende voorschriften. Dit geldt ook als die voorschriften niet direct te maken hebben met het gebruik van de woning of de veiligheid daarvan (HR 25 februari 2005, LJN AR5383, JOR 2005/168). Het gerechtshof Leeuwarden heeft die jurisprudentie kort geleden... Lees verder

Volksgezondheid (nog) geen toetsingskader bouwen megastal

vrijdag, 4 november, 2011
De GGD vindt wonen bij megastallen ongezond. Daarom wil zij burgers beschermen tegen schadelijke ziekteverwekkers uit megastallen. Volgens de GGD moeten er wettelijke minimumafstanden komen tot nieuwe stallen. Naar verwachting is dit nog niet zo snel werkelijkheid. Wettelijk kader vergunning Wie een megastal wil bouwen moet beschikken over een omgevingsvergunning voor bouwen en mliieu (voorheen... Lees verder

Gelijkheid voor natuurbehouders

maandag, 19 september, 2011
Particuliere natuurbehouders kunnen waarschijnlijk op termijn aanspraak maken op een subsidie voor de verwerving van gronden ten behoeve van duurzaam natuurbehoud. Organisaties als zoals Natuurmonumenten en de 12 Landschappen (bijvoorbeeld het Geldersch Landschap en het Utrechts Landschap) konden dat al langer. De ongelijkheid verdwijnt. Dit is het gevolg van de goedkeuring door de Europese... Lees verder

Zelfrealisatie en exploitatieplan

vrijdag, 16 september, 2011
Op 30 mei 2011 heeft de Kroon op verzoek van de gemeenteraad van Gorinchem een onteigeningsbesluit genomen. De overwegingen waaronder de Kroon het besluit heeft genomen, zijn interessant. Aan de orde was de onteigening van het bestemmingsplan Hoog Dalem. Het bestemmingsplan is op 28 januari 2011 door de raad van de gemeente Gorinchem vastgesteld, evenals het daarbij behorende exploitatieplan.... Lees verder

Claimen pachtovereenkomst is niet altijd redelijk en billijk

maandag, 11 juli, 2011
Oude praktijk: pachtclaim toewijzen Het gebeurt regelmatig dat gebruikers van grond en/of opstallen bij de pachtkamer een pachtovereenkomst “claimen”. Daarbij vordert de gebruiker dan de schriftelijke vastlegging van een met de gebruikgever bestaande pachtrelatie. Tot voor kort gold als vuistregel dat zo’n claim werd toegewezen als de gebruiker de onroerende zaak van de gebruikgever in gebruik... Lees verder

Complexwaarde en voorstrook

maandag, 11 juli, 2011
Inleiding In artikel 40d Onteigeningswet is de egalisatieregel neergelegd, ook wel aangeduid als de complexwaardebenadering. Deze regel is door de wetgever opgenomen om te voorkomen dat bij de verwerving/onteigening ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan eigenaren worden geconfronteerd met een hogere of lagere waarde van de grond ten gevolge van de op hun grond rustende bestemming. Om die... Lees verder

Windmolens en planschade

maandag, 11 juli, 2011
Begin maart 2011 zijn twee uitspraken van de rechtbank Middelburg gepubliceerd waarbij werd geoordeeld dat eigenaren-omwonenden van planologisch mogelijk gemaakte windmolens recht hebben op planschade. Het betreft uitspraken van 23 december 2010 (LJN: BP 6859 en LJN: BP 6682). Bestemmingsplan De raad van de gemeente Sluis heeft het planologisch mogelijk gemaakt dat in de Hoofdplaatpolder vijf... Lees verder

Geen behoefte aan woningen; bestemmingsplan vernietigd

maandag, 11 juli, 2011
Dit is de uitkomst van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor het bestemmingsplan Zuidoevers Broekveldt in Tynaarlo. De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op 16 februari 2010 voornoemd bestemmingsplan vastgesteld. Het plan voorziet onder meer in de bouw van 17 nieuwe woningen in de kern van De Groeve in directe aansluiting op het bestaande bebouwingslint. De... Lees verder

Strijd met het bestemmingsplan als juridisch gebrek aan woning

maandag, 11 juli, 2011
Als een verkoper een woning met burgerbestemming garandeert, terwijl het gaat om een (agrarische) bedrijfswoning, is sprake van een juridisch gebrek. Dat heeft het gerechtshof Leeuwarden onlangs bevestigd. Een koper die (lang) na de levering ontdekt dat het gekochte niet voldoet aan het bestemmingsplan kan de verkoper daarvoor aansprakelijk houden. De koper heeft dan geen onderzoeks- en... Lees verder

Wijziging opbouw vakantiedagen met ingang van 1 januari 2012

donderdag, 7 juli, 2011
De wetswijziging over opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte, treedt op 1 januari 2012 in werking. Dinsdag 24 mei 2011 heeft de Eerste Kamer met het wetsvoorstel ingestemd. Hieronder in het kort de meeste in het oog springende wijzigingen. Oorzaak wijziging: Schultz-arrest van het Europese Hof In januari 2009 heeft het Europese Hof van Justitie het Schultz-arrest gewezen. In dit arrest heeft... Lees verder

Pachtovereenkomst blijkt huur

woensdag, 27 april, 2011
Pachtovereenkomsten van vóór de wetswijziging van 1 september 2007, waar toen geen sprake was van bedrijfsmatige landbouw, vallen nu onder het huurrecht. Deze zijn dus makkelijker opzegbaar. Dit volgt uit het baanbrekende arrest van de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem van 15 februari 2011. Situatie Verpachter en pachter zijn in 1988 een schriftelijke pachtovereenkomst aangegaan voor een... Lees verder

Schending zorgplicht waterschap?

woensdag, 27 april, 2011
Handelt het waterschap onrechtmatig als het zijn zorgplicht schendt? Situatie Door regenval stijgt het waterpeil in een polder zodanig dat een perceel onder water loopt. De eigenaar van het perceel geeft als oorzaak aan dat de waterdoorgangen waren dichtgeslibd. Hij heeft dit twee weken voor de zeer zware regenval gemeld bij het waterschap. Ook tijdens deze regenval heeft hij dit gemeld. Het... Lees verder

Geen schadevergoeding bij aanwijzing zeer kwetsbare gebieden

woensdag, 27 april, 2011
Veehouders in en bij zeer kwetsbare gebieden maken geen aanspraak op schadevergoeding bij aanwijzing daarvan. Dit bepaalde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 20 oktober 2010. Wettelijk kader De Wet ammoniak en veehouderij wil de natuur in en binnen 250 meter rondom voor verzuring gevoelige gebieden extra beschermen. Deze gebieden zijn de zogenaamde “zeer kwetsbare gebieden... Lees verder

Uitbreiding veehouderijen bij Natura 2000-gebieden

woensdag, 27 april, 2011
De Natuurbeschermingswet 1998 wil natuur beschermen in Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn inmiddels bijna allemaal definitief aangewezen. Veehouderijen bij deze gebieden – met name intensieve – kunnen vaak niet meer uitbreiden, omdat daardoor teveel ammoniakdepositie op het Natura 2000-gebied zou plaatsvinden. Wettelijk kader De Nbw-1998 bepaalt dat voor projecten of handelingen die... Lees verder

Overdracht toeslagrechten in strijd met Europees recht?

woensdag, 27 april, 2011
Overdracht van toeslagrechten komt in de agrarische praktijk veel voor. Partijen hebben in principe contractsvrijheid over de voorwaarden van de overdracht. Hierbij geldt wel een beperking. De overeenkomst mag niet indruisen tegen de doelstellingen van het Europees recht. In mei 2010 heeft het Hof van Justitie van de EG uitspraak hierover gedaan. Het standpunt Hof De regeling van... Lees verder

Bodemverontreiniging leidt niet altijd tot lagere WOZ-waarde

woensdag, 27 april, 2011
Bodemverontreiniging kan leiden tot een lagere WOZ-waarde. Dit is niet altijd het geval. Dit oordeelde de rechtbank in onderstaande situatie. Situatie E is eigenaar van een woning waaronder vervuilde grond is aangetroffen. Voor een woning wordt al sinds 1997 de WOZ-waarde lager vastgesteld vanwege deze vervuiling. Tegen waardepeildatum 1 januari 2008 is de waarde niet lager vastgesteld. De... Lees verder

Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan alleen bij tijdelijke behoefte

woensdag, 27 april, 2011
Burgemeester en wethouders kunnen voor een bepaalde termijn ontheffing verlenen van een bestemmingsplan. Dit kan alleen wanneer het voorziet in een tijdelijke behoefte. De ontheffing duurt maximaal 5 jaar. Na verloop van de termijn moet de ontheffinghouder de met het bestemmingsplan strijdige situatie ongedaan maken. Dat het echt moet gaan om een tijdelijke behoefte blijkt uit de volgende... Lees verder

Geen handhaving bij zicht op legalisatie

woensdag, 27 april, 2011
Wie bouwt in strijd met de vergunning, riskeert handhaving. Alles wat buiten de vergunning valt, moet weg of worden aangepast, tenzij legalisatie mogelijk is. Situatie Een burger krijgt een bouwvergunning verleend voor de oprichting van een garage. Volgens de vergunning mag de goothoogte van deze garage 2,90 m zijn. De goothoogte blijkt echter gemiddeld 2,98 m. Dit is hoger dan de vergunning... Lees verder

Het begrip belastingschade: altijd anders

woensdag, 27 april, 2011
Belastingschade is een ruim begrip. Bij verkoop van grond van een agrariër aan een gemeente spreken partijen vaak af dat de gemeente de belastingschade aan de agrariër vergoedt. Hiermee is nog niet alles gezegd, want wat valt onder de belastingschade? Dit kwam ook aan de orde in de volgende zaak. Situatie Een agrariër verkoopt in 1994 grond, die werd gebruikt binnen zijn landbouwbedrijf, aan... Lees verder

Toeslagrechten komen aan pachter toe

woensdag, 23 juni, 2010
Op 22 juni 2010 heeft de pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem (het Hof) uitgemaakt dat de toeslagrechten bij het einde van de pacht volledig toekomen aan de pachter. Eerder was in eerdere procedure bepaald dat de pachter en verpachter ieder voor 50% recht hadden op de toeslagrechten. De verpachter maakt volgens het Hof geen aanspraak op enige vorm van vergoeding. Prejudiciële vragen Bij arrest... Lees verder

Ook mediation in het Bestuursrecht neemt toe!

zaterdag, 1 mei, 2010
Mediation wordt als alternatieve geschillenoplossing met name gebruikt in het familie- en arbeidsrecht. Toch is mediation ook geschikt om bestuursrechtelijke geschillen op te lossen. Wilma de Jongh, mediation-specialist bij A&S advocaten vertelt: Als mediator heb je een bepaalde rol in het proces en daarin spelen vaak lastige afwegingen. In het proces dat zich gaandeweg voltrok tijdens een... Lees verder

De Crisis- en herstelwet geeft ruimte aan kleine en grote projecten

donderdag, 22 april, 2010
Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. Het doel van deze wet is om meer werkgelegenheid te creëren en zodoende de crisis te lijf te gaan. De werkgelegenheid wordt gecreëerd door de ontwikkeling van ruimtelijke projecten te stimuleren en te versnellen. Hierbij gaat het niet alleen om grote projecten. Ook het bouwblokje op de hoek kan sneller worden gerealiseerd door... Lees verder

Naschrift bij Schultz-arrest

woensdag, 20 januari, 2010
In het Schultz- arrest van het Europese Hof is geoordeeld dat de Nederlandse wetgeving over de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte strijdig is met de Europese Richtlijn ( zie mijn artikel van juli 2009). De Europese Richtlijn is door Nederland verkeerd doorgevoerd in de wet. De vraag is nu: waarop hebben zieke werknemers recht op? Hoe gaat de rechter hier mee om? Vonnis kantonrechter Utrecht... Lees verder

Dwangsom en de te trage overheid (december 2009)

woensdag, 16 december, 2009
In het bestuursrecht wordt vaak gewerkt met vaste termijnen. In veel wettelijke regelingen staan bepalingen inzake beslistermijnen. Daarnaast is er nog de algemene bepaling van artikel 4:13 AWB, waarin staat dat bij gebreke van wettelijke voorschriften in beginsel binnen acht weken na het indienen van de aanvraag een beslissing moet worden genomen. In de praktijk komt het helaas regelmatig voor... Lees verder

Bouwgeschillen: Voorkomen is beter dan genezen

woensdag, 2 september, 2009
Bij de bouw van gebouwen ontstaan vaak geschillen. Oorzaak daarvan kan zijn het afwerkingsniveau van de aannemer. Vaak hebben opdrachtgever en aannemer andere verwachtingen of worden afspraken niet goed vastgelegd. Als de opdrachtgever dan een fout ziet dan zal hij als de relatie met de aannemer niet meer goed is op alle slakken zout leggen en voor alle gebreken herstel vragen. Dat is niet... Lees verder

Europese Hof zet streep door opbouw vakantiedagen bij ziekte (juli 2009)

maandag, 13 juli, 2009
Recht op vakantie In Nederland heeft iedere werknemer recht op vakantie. Per jaar minimaal vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dus een werknemer die fulltime werkt heeft recht op minimaal vier weken vakantie per jaar. Uiteraard kunnen er meer vakantiedagen worden bedongen. Recht op vakantie bij ziekte De Nederlandse wet maakt in twee gevallen uitzonderingen op het recht op het... Lees verder

Kennelijk onredelijk ontslag, einde aan de onzekerheid?

vrijdag, 3 juli, 2009
Reorganisatie In deze economisch zware tijden vragen veel werkgevers ontslag aan voor één of meerdere werknemers bij het UWV Werkbedrijf (voorheen: CWI). Hoewel deze ontslagaanvraag om allerlei verschillende redenen kan, is de meest voorkomende reden de reorganisatie. Dit wordt ook wel het ontslag om economische redenen genoemd. Bij een ontslagaanvraag bij het UWV vraag je toestemming om de... Lees verder

Arbitrage en het einde van de maatschap

maandag, 8 juni, 2009
Veel agrarische bedrijven worden gedreven in de vorm van een maatschap of vennootschap onder firma. Helaas komt het soms voor dat na verloop van tijd blijkt dat de maten/vennoten niet meer door één deur kunnen. Dat kan te maken hebben met een zakelijk verschil van inzicht, maar ook met wrijvingen in de persoonlijke sfeer. In de praktijk wordt vaak getracht om eerst met behulp van de (gezamenlijke... Lees verder

Wat is de succesformule van mediation?

dinsdag, 7 april, 2009
Dit najaar viert men met en in verschillende gelederen het feit dat mediation tien jaar bestaat naast rechtspraak in Nederland. Mediation heeft een plek gekregen in ons rechtssysteem. Wat maakt mediation zo succesvol? Conflicten oplossen Als u of ik een conflict hebben waarvan het niet lukt om dat zelf op te lossen, kan dat conflict met behulp van anderen worden opgelost. Conflicten in het... Lees verder

Huwelijksgoederengemeenschap en vergoedingsrechten (januari 2009)

woensdag, 7 januari, 2009
Inleiding Met regelmaat worden er tussen “voormalig” echtgenoten procedures gevoerd over de vraag of bij de vaststelling van vergoedingsrechten aan de huwelijksgoederengemeenschap na investering in het privévermogen van een echtgenoot het nominaliteitsbeginsel of de beleggingsleer moet worden toegepast. Volgens het standaard arrest Kriek/Smit van de Hoge Raad heeft de gemeenschap slechts recht... Lees verder

Verkeersboetes werknemers (juli 2008)

dinsdag, 22 juli, 2008
Veel werknemers rijden een auto van de zaak. Soms drukt de werknemer het gaspedaal iets te ver in en ontvangt de werkgever daarvoor een verkeersboete. Mag de werkgever deze verkeersboete inhouden op het loon van de werknemer? De Hoge Raad heeft onlangs hierover uitspraak gedaan. Werking oplegging verkeersboetes Wanneer iemand geflitst wordt, krijgt de persoon op wiens naam de auto staat, de... Lees verder

Afschrijvingen in relatie tot het bepalen van een draagkracht (juli 2008)

maandag, 14 juli, 2008
Inleiding Afschrijvingen zijn er niet voor niets. Voor goederen die in waarde dalen en te zijner tijd vervangen moeten worden, is afschrijving acceptabel. Voor het vaststellen van alimentatie is discussie mogelijk over het tempo van afschrijving gelet op de fiscaal toegestane mogelijkheden van versnelde en/of willekeurige afschrijvingen. Als er geen sprake is van waardedaling kan in het kader... Lees verder

Onjuiste implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn nekt ontwikkelaar

maandag, 14 juli, 2008
Europa houdt van haar beschermde diersoorten. Daarom is het op grond van de Vogelrichtlijn (VRL) en Habitatrichtlijn (HRL) verboden om beschermde diersoorten of hun leefomgeving te verontrusten of te schaden. Hierop geldt een aantal uitzonderingen. Zo zijn in de VRL en HRL regels opgenomen om van dit verbod af te wijken in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om andere... Lees verder

Minder klachtrecht bij bestemmingswijzigingen en vergunningen (juli 2008)

maandag, 14 juli, 2008
Sinds 1 juli 2005 zijn de regels om op te komen tegen overheidsbesluiten op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu op cruciale punten gewijzigd. De procedures voor deze besluiten staan niet altijd meer open voor iedereen, maar slechts voor belanghebbenden. Verder is de voorbereidingsprocedure vereenvoudigd en geldt deze voor meer besluiten. Tot 1 juli 2005 kon “een ieder” een zienswijzen (... Lees verder

Huwelijkse voorwaarden en de echtelijke woning (juni 2008)

maandag, 23 juni, 2008
Inleiding Over de manier waarop partijen die op huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekeningbeding met elkaar zijn getrouwd moeten afrekenen met betrekking tot de echtelijke woning bestond lange tijd veel onduidelijkheid. Met het arrest Schwanen/Hundscheid II van de Hoge Raad van 27 januari 2006 is er duidelijkheid gekomen. Hieronder wordt de casus geschetst en wordt in hoofdlijnen het... Lees verder

De duur van partneralimentatie (juni 2008)

maandag, 23 juni, 2008
Inleiding Bij het sluiten van een huwelijk beloven echtelieden elkaar “het nodige te verschaffen”. Deze verplichting houdt niet op bij beëindiging van het huwelijk door echtscheiding. Dit artikel gaat in op de wettelijke regeling voor partneralimentatie en de vrijheden die men hierin heeft. 1. Uitgangspunten Een partner die niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, heeft recht op... Lees verder

Ruilen zonder bon (juni 2008)

maandag, 23 juni, 2008
Stel, je net gekochte vijverkarpers drijven na een dag boven aan het wateroppervlak. Of anders: je flatscreen tv begeeft het een dag nadat de garantie is verlopen. Dit is niet wat je mocht verwachten van je aankoop. Terug in de winkel hoop je op vervanging, herstel of tegemoetkoming. Maar… hopen is niet nodig, want deze hoop is een recht. Het Burgerlijk Wetboek geeft bij een consumentenkoop de... Lees verder