Thema's

18 jaar (0)
agrarisch (0)
akte (0)
Arbitrage (0)
behoefte (0)
Beslag (1)
Bouwrecht (2)
Erfgoed (0)
Erfpacht (1)
Erfrecht (1)
executie (0)
Geurnorm (0)
Huurrecht (2)
huwelijk (0)
Koop (3)
Lease (0)
loonstop (0)
Maatschap (2)
melkvee (0)
MER (0)
MKB (0)
Ontslag (2)
Opbouw (3)
Opzegging (1)
Pacht (4)
Pandrecht (0)
peildatum (0)
Pensioen (0)
Proeftijd (1)
rente (0)
scheiding (0)
Spuitzone (1)
studie (0)
stuiting (0)
vacature (2)
Vastgoed (39)
verdeling (0)
Verjaring (1)
Visrecht (0)
Welstand (2)
Windpark (0)
Ziekte (3)
zoeken (0)

Vastgoed

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding

Auteur: 
dinsdag, 3 december, 2013

Dat de begrippen “normaal maatschappelijk risico” en “risicioaanvaarding” niet hetzelfde zijn was al langer bekend. In recente jurisprudentie legt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) nog eens uit hoe het zit. Normaal maatschappelijk risicio Iemand die planschade lijdt, moet dit dulden wanneer de schade binnen het normaal maatschappelijk risico valt.

Advies welstandscommissie niet meer verplicht

Auteur: 
woensdag, 9 januari, 2013

Naar alle verwachting is het op zeer korte termijn niet meer nodig dat een college van burgemeester en wethouders een bouwplan aan haar welstandscommissie voorlegt. Wijziging besluit omgevingsrecht Begin 2013, mogelijk nog in januari, zal het Besluit omgevingsrecht (artikel 6.2) op zodanige wijze worden gewijzigd dat het college een bouwplan alleen aan de welstandscommissie moet voorleggen wanneer het college dat noodzakelijk acht om te kunnen beoordelen of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk in strijd is met de redelijke eisen van welstand.

Planschadejurisprudentie passieve risico-aanvaarding

Auteur: 
maandag, 7 januari, 2013

Een persoon komt niet voor vergoeding van planschade in aanmerking als hij het risico van het vervallen van bestaande bouwmogelijkheden heeft aanvaard. In voorkomende zaken toetst de rechter uitdrukkelijk of de aanvrager redelijkerwijs kon voorzien of een voor hem negatieve bestemmingsplanwijziging op handen was.

Situatie

Planschade: normaal maatschappelijk risico verder beschouwd

vrijdag, 21 december, 2012

Inleiding

In mijn artikel van 22 mei 2012 wees ik al op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 februari 2012. Daarin overwoog de Raad van State dat als op grond van het wettelijk overgangsrecht het risicoforfait van 2% van artikel 6.2 lid 2 van de Wet op de ruimtelijke ordening is uitgesloten, de vraag overeind blijft staan of de schade binnen het normale maatschappelijk risico valt en dienaangaande voor rekening van de aanvrager van planschade moet komen.

Vervolg jurisprudentie

Erfpacht: wanneer is opzegging mogelijk?

vrijdag, 30 november, 2012

De erfverpachter kan een erfpachtrecht opzeggen wanneer er meer dan twee jaar achterstand is in betaling of bij een ernstige tekortkoming. Bij de beoordeling of sprake is van een ernstige tekortkoming spelen omstandigheden vóór en na de opzegging een rol. Verder moet de erfpachter bewust zijn geweest van de overtreding. De erfverpachter moet de erfpachter ook de gelegenheid bieden om de overtreding ongedaan te maken. Dit kwam aan de orde in een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 10 oktober 2012.

De situatie

Wet Plattelandswoning in werking vanaf 1 januari 2013

Auteur: 
vrijdag, 23 november, 2012

Op 22 november is in de Staatscourant gepubliceerd dat de Wet Plattelandswoning vanaf 1 januari 2013 in werking treedt. De wet regelt dat bedrijfswoningen bij agrarische bedrijven mogen worden bewoond door particulieren. Uiteraard gelden daarbij wel voorwaarden, bijvoorbeeld dat de gemeente ermee in moet stemmen en er moet sprake zijn van een 'goed woon- en leefklimaat'.

Voor meer informatie wordt u verwezen naar eerdere publicaties: De Plattelandswoning is in zicht NVM-Presentaties Plattelandswoning

Eén overtreding, twee overtreders en twee dwangsommen om te innen

Auteur: 
vrijdag, 26 oktober, 2012

Een bestuursorgaan kan een last onder dwangsom opleggen aan zowel de overtreder als de persoon die het in zijn macht heeft de overtreding te (doen) beëindigen. Dit kan tegelijkertijd. Als de dwangsommen zijn verbeurd, kan het bestuursorgaan deze dwangsommen bij beide personen innen.

Situatie

Huur, hennep en bestuursdwang

vrijdag, 12 oktober, 2012

Hennep en wietplantages blijven interessante rechtspraak opleveren. In dit geval over de positie van de verhuurder als er in de door hem verhuurde woning een plantage ontdekt wordt en de gemeente tot ontruiming overgaat. Dat laatste gebeurt door middel van bestuursdwang; dat is de bevoegdheid van Burgemeester en Wethouders om op kosten van de overtreder een einde te maken aan een illegale situatie. Bij een plantage zal het dan gaan om de kosten van ontruiming van het pand en het afvoeren en vernietigen van planten en installaties.

Pagina's