Thema's

18 jaar (0)
agrarisch (0)
akte (0)
Arbitrage (0)
behoefte (0)
Beslag (1)
Bouwrecht (2)
Erfgoed (0)
Erfpacht (1)
Erfrecht (1)
executie (0)
Geurnorm (0)
Huurrecht (2)
huwelijk (0)
Koop (3)
Lease (0)
loonstop (0)
Maatschap (2)
melkvee (0)
MER (0)
MKB (0)
Ontslag (2)
Opbouw (3)
Opzegging (1)
Pacht (4)
Pandrecht (0)
peildatum (0)
Pensioen (0)
Proeftijd (1)
rente (0)
scheiding (0)
Spuitzone (1)
studie (0)
stuiting (0)
vacature (2)
Vastgoed (39)
verdeling (0)
Verjaring (1)
Visrecht (0)
Welstand (2)
Windpark (0)
Ziekte (3)
zoeken (0)

Koop

Koop en boete: 10 procent ineens en/of 3 promille per dag?

dinsdag, 20 maart, 2012

In het geval een partij bij een koop na een sommatie niet nakomt, dan kan de andere partij nakoming én 3 promille van de koopsom per dag als boete opeisen. Als de andere partij daarna ook nog de koop ontbindt, dan kan hij niet daarbovenop nog eens 10% boete opeisen, aldus de rechtbank Rotterdam. De meest gebruikte model-koopakten, zoals die van de NVM en de notarissen, hebben dezelfde stan-daardvoorwaarde bij niet nakoming. Als een partij (koper of verkoper) niet nakomt heeft de andere partij de keuze om ófwel

Verkoper moet instaan voor naleving bouwbesluit

Auteur: 
dinsdag, 6 december, 2011

Een koper van een mag ervan uit gaan dat de bouw van de woning of een verbouwing daarvan is geschied met inachtneming van de destijds geldende voorschriften. Dit geldt ook als die voorschriften niet direct te maken hebben met het gebruik van de woning of de veiligheid daarvan (HR 25 februari 2005, LJN AR5383, JOR 2005/168). Het gerechtshof Leeuwarden heeft die jurisprudentie kort geleden toegepast (28 juni 2011, LJN BQ9712, NJF 2011/380).

Die kwestie was als volgt

Ruilen zonder bon (juni 2008)

Auteur: 
maandag, 23 juni, 2008

Stel, je net gekochte vijverkarpers drijven na een dag boven aan het wateroppervlak. Of anders: je flatscreen tv begeeft het een dag nadat de garantie is verlopen. Dit is niet wat je mocht verwachten van je aankoop. Terug in de winkel hoop je op vervanging, herstel of tegemoetkoming. Maar… hopen is niet nodig, want deze hoop is een recht. Het Burgerlijk Wetboek geeft bij een consumentenkoop de verkoper veel verplichtingen en de koper veel rechten. Deze regels zijn van dwingend recht. Koper en verkoper kunnen niet hiervan afwijken.

Consumentenkoop