Piet-Hein van Spanje

Erfpacht: wanneer is opzegging mogelijk?

vrijdag, 30 november, 2012

De erfverpachter kan een erfpachtrecht opzeggen wanneer er meer dan twee jaar achterstand is in betaling of bij een ernstige tekortkoming. Bij de beoordeling of sprake is van een ernstige tekortkoming spelen omstandigheden vóór en na de opzegging een rol. Verder moet de erfpachter bewust zijn geweest van de overtreding. De erfverpachter moet de erfpachter ook de gelegenheid bieden om de overtreding ongedaan te maken. Dit kwam aan de orde in een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 10 oktober 2012.

De situatie

Openbare verkoop niet altijd toelaatbaar

maandag, 14 mei, 2012

Als een beslaglegger onroerend goed openbaar wil verkopen om de vordering die hij heeft voldaan te krijgen, dan kan dat onder omstandigheden niet toelaatbaar zijn. Dat is met name het geval als de geschatte opbrengst bij de openbare verkoop zo weinig opbrengt dat alleen de hypotheekschuld kan worden voldaan. Als de beslaglegger dan toch de openbare verkoop doorzet, kan sprake zijn van misbruik van recht. Daarvan kan ook sprake zijn als de beslaglegger in het kader van de levering van het onroerend goed weigert om het beslag op te heffen.

Koop en boete: 10 procent ineens en/of 3 promille per dag?

dinsdag, 20 maart, 2012

In het geval een partij bij een koop na een sommatie niet nakomt, dan kan de andere partij nakoming én 3 promille van de koopsom per dag als boete opeisen. Als de andere partij daarna ook nog de koop ontbindt, dan kan hij niet daarbovenop nog eens 10% boete opeisen, aldus de rechtbank Rotterdam. De meest gebruikte model-koopakten, zoals die van de NVM en de notarissen, hebben dezelfde stan-daardvoorwaarde bij niet nakoming. Als een partij (koper of verkoper) niet nakomt heeft de andere partij de keuze om ófwel

Strijd met het bestemmingsplan als juridisch gebrek aan woning

maandag, 11 juli, 2011

Als een verkoper een woning met burgerbestemming garandeert, terwijl het gaat om een (agrarische) bedrijfswoning, is sprake van een juridisch gebrek. Dat heeft het gerechtshof Leeuwarden onlangs bevestigd. Een koper die (lang) na de levering ontdekt dat het gekochte niet voldoet aan het bestemmingsplan kan de verkoper daarvoor aansprakelijk houden. De koper heeft dan geen onderzoeks- en klachtplicht. Dat is alleen anders als de koper ‘het gebrek’ heeft aanvaard.

Feitelijk gebrek

Bouwgeschillen: Voorkomen is beter dan genezen

woensdag, 2 september, 2009

Bij de bouw van gebouwen ontstaan vaak geschillen. Oorzaak daarvan kan zijn het afwerkingsniveau van de aannemer. Vaak hebben opdrachtgever en aannemer andere verwachtingen of worden afspraken niet goed vastgelegd. Als de opdrachtgever dan een fout ziet dan zal hij als de relatie met de aannemer niet meer goed is op alle slakken zout leggen en voor alle gebreken herstel vragen. Dat is niet moeilijk want een fout is altijd wel te vinden. Deze geschillen kunnen worden voorkomen of beperkt als de opdrachtgever en aannemer zich houden aan de volgende richtlijnen voor, tijdens en na de bouw.

Minder klachtrecht bij bestemmingswijzigingen en vergunningen (juli 2008)

maandag, 14 juli, 2008

Sinds 1 juli 2005 zijn de regels om op te komen tegen overheidsbesluiten op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu op cruciale punten gewijzigd. De procedures voor deze besluiten staan niet altijd meer open voor iedereen, maar slechts voor belanghebbenden. Verder is de voorbereidingsprocedure vereenvoudigd en geldt deze voor meer besluiten. Tot 1 juli 2005 kon “een ieder” een zienswijzen (of bedenkingen) naar voren brengen in de voorbereidingsfase van besluiten, zoals de wijziging van een bestemmingsplan, een artikel 19 WRO-vrijstelling of een milieuvergunning.