Jacoline Kroon

Vergunningverlening NBW 1998 mogelijk bij directe samenhang tussen vergunningverlening en intrekking andere vergunning

Auteur: 
vrijdag, 8 november, 2013

Vergunningverlening op grond van artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 is mogelijk indien in directe samenhang daarmee een vergunning wordt ingetrokken die op hetzelfde Natura 2000-gebied stikstofdepositie veroorzaakt (saldering). De intrekking is een mitigerende maatregel. Dit oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 22 mei 2013.

Situatie

Vaststellen bestemmingsplan is bevoegdheid van de gemeenteraad; toezegging B&W heeft geen waarde

Auteur: 
vrijdag, 8 november, 2013

Een beroep op het vertrouwensbeginsel kan alleen slagen als de toezegging is gedaan door beslissingsbevoegden of als de toezegging hun kan worden toegerekend. De gemeenteraad is bevoegd tot vaststelling van het bestemmingsplan. Appellant kan geen gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen aan uitspraken van het college van burgemeester en wethouders hierover.

Situatie

Raad van State haalt ammoniakbeleid Overijssel en Gelderland onderuit

Auteur: 
vrijdag, 8 november, 2013

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in meerdere uitspraken de Nbw 1998-vergunningen geschorst. Het ammoniakbeleid op basis waarvan deze vergunningen waren verleend, waren geen goede uitwerking van de Habitatrichtlijn. Hoewel het om veel uitspraken gaat, staat in dit artikel slechts de uitspraak van 2 oktober 2013 centraal. Deze ging over de uitbreiding van een grote veehouderij bij het Korenburgerveen een Natura 2000-gebied in Gelderland.

Situatie

Vestiging agrarisch bedrijf bij bebouwde kom; aantal te houden dieren planologisch beperkt

Auteur: 
vrijdag, 8 november, 2013

Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een aantal uitspraken het maximaal aantal en soort te houden dieren vastgesteld. De uitspraak trad op dat punt in de plaats van het vernietigde bestemmingsplan. Zo kon feitelijk wel uitvoering worden gegeven aan de gewenste planologische wijziging, omdat de geurcirkel planologisch was beperkt.

Situatie

Werkzaamheden aan beschermde monumenten

Auteur: 
vrijdag, 8 november, 2013

Voor het uitvoeren van activiteiten aan een beschermd monument is in veel gevallen een Wabo-omgevingsvergunning vereist. Het kan dan gaan om het slopen, verplaatsen, wijzigen, herstellen of (laten) gebruiken, waardoor het beschermde monument wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Een aantal activiteiten is echter vergunningvrij. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van de geldende regels voor monumenten.

Vergunningvrije activiteiten

Werkzaamheden aan monumenten zijn niet vergunningplichtig voor:

MER-plicht bij passende beoordeling Natuurbeschermingswet 1998

Auteur: 
vrijdag, 25 januari, 2013

De Wet milieubeheer schrijft voor in welke gevallen het maken van een milieu-effectrapport (MER) verplicht is. Zo is onder meer een MER verplicht bij de voorbereiding van een plan waarvoor een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verplicht is. In dat geval kan een veehouderij dan toch MER-plichtig worden, ook al is dat op grond van haar dieraantallen niet het geval.

Eén overtreding, twee overtreders en twee dwangsommen om te innen

Auteur: 
vrijdag, 26 oktober, 2012

Een bestuursorgaan kan een last onder dwangsom opleggen aan zowel de overtreder als de persoon die het in zijn macht heeft de overtreding te (doen) beëindigen. Dit kan tegelijkertijd. Als de dwangsommen zijn verbeurd, kan het bestuursorgaan deze dwangsommen bij beide personen innen.

Situatie

Programmatische Aanpak Stikstof voldoet (nog) niet

Auteur: 
woensdag, 16 mei, 2012

De Crisis- en herstelwet bepaalt dat er een plan moet komen om de depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden te beperken. Een concept voor dit plan, de zogenaamde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), is op 9 februari 2012 aan de Afdeling advisering van de Raad van State voorgelegd. Die moet kijken of het plan niet in strijd is met de Europese en Nederlandse wetgeving. De Raad van State heeft op 11 april 2012 een zogenoemde voorlichting uitgebracht aan de staatssecretaris. Deze is op 11 mei 2012 openbaar gemaakt. Volgens de Raad van State kleven er nogal wat gebreken aan de PAS.

Pagina's