Benno Nijman

Beroep tegen weigeren vaststellen bestemmingsplan

Auteur: 
vrijdag, 31 mei, 2013

Alleen een belanghebbende kan zienswijzen indienen tegen een ontwerpbestemmingsplan. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat degene die belanghebbende zou zijn, indien het ter inzage gelegde bestemmingsplan zou worden vastgesteld, ook kan opkomen tegen het niet tijdig vaststellen van een bestemmingsplan. Juridisch kader Ons bestuursrecht kent de figuur van de fictieve weigering. Dit houdt in dat indien een besluit niet wordt genomen binnen de termijn die daarvoor staat, dan ervan wordt uitgegaan dat het besluit is geweigerd.

Minder mogelijkheden: lagere pachtprijs

Auteur: 
vrijdag, 10 februari, 2012

In agrarisch Nederland wordt regelmatig gediscussieerd over de hoogte van de pachtprijzen. Zeker nu de pachtprijzen jaarlijks worden herzien, waarbij af en toe flinke verhogingen uit de bus komen, klagen pachters regelmatig over de hoogte van de pachtprijzen. De pachtprijsverhogingen van rechtswege doen zich in beginsel alleen voor als er sprake is van een reguliere pachtovereenkomst. In dat geval is er sprake van een duurzame en meestal ook langdurige pachtverhouding, waarbij de wetgever een maximum heeft gesteld aan de te hanteren prijzen.

Toeslagrechten komen aan pachter toe

Auteur: 
woensdag, 23 juni, 2010

Op 22 juni 2010 heeft de pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem (het Hof) uitgemaakt dat de toeslagrechten bij het einde van de pacht volledig toekomen aan de pachter. Eerder was in eerdere procedure bepaald dat de pachter en verpachter ieder voor 50% recht hadden op de toeslagrechten. De verpachter maakt volgens het Hof geen aanspraak op enige vorm van vergoeding.

Prejudiciële vragen